ส่วนอาคารสถานที่ ฝ่ายสำนักงานบริหาร
โทร.916-799 โทรสาร 916-800
สายด่วน 916-999
E-mail : building@mfu.ac.th

ฝ่ายสำนักงานบริหาร
นายพนมกร นันติ  
6802
นางสาวอัมพร กันธิยะ  
6797
นางปัททุมมา เพ็งซะตา  
6803
นายธัชพงค์ เงาเงิน  
6803
นางสาวสุชชัญญา ภิญโญ  
6815
นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ตา  
6813
นางละมัย แก้วฟองคำ (ผู้พิจารณาการจองรถ)
6920
นายนิมิตร สุวรรณ  
6799
คุณนพพงศ์  ดงปารีย์  (ผู้จัดรถ)
6799
นายไสว ขัดด้วง  
6799
พนักงานขับรถ
นายนิมิตร สุวรรณ
08-1473-5535
นายประทีป แก้วเขียว
08-6914-6783
นายธนายุทธ สุขดี
08-9555-2046
นายสมาน ทุมพร
08-9853-1473
นายอุดม จินะเอ้ย
08-4367-3343
นายทนงศักดิ์ ปิ่นบ้านกวย
08-6181-7406
นายนิวัช คำลือ
08-6920-9093
นายนัฒพร ดอนลาว
08-3764-6824
นายฉัตรชัย ไชยยะ
08-6732-2689
นายบุญทัน ติปะตึง
08-1366-1892