บุคลากรส่วนอาคารสถานที่
 
     
 

 รักษาการหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

  • นางสาวกัลยา ทับเกร็ด
    รักษาการหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
  • โทร. 0-5391 -6040

 
 


 
 
ฝ่ายสำนักงานบริหาร

1. งานงบประมาณและการเงิน
2. งานจัดซื้อจัดจ้าง
3. งานบุคลากร
4. งานฐานข้อมูลและครุภัณฑ์
5. งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ
6. งานบริการยานพาหนะ
7. งานธุรกรและสารบรรณ
ฝ่ายผังแม่บทและพัฒนากายภาพ

1. งานออกแบบ
2. งานควบคุมงานก่อสร้าง
3 . งานออกแบบคุณลักษณะครุภัณฑ์กลาง
4 . งานอนุรักษ์พลังงาน
ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่

1. งานบริหารจัดการอาคารและจ้างเหมาบริการ
2. งานโยธาสถาปัตย์และงานบริการ
3. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4. งานระบบสุขาภิบาลและประปา
5. งานระบบเครื่องกล
6. งาน Hot Line 6999
ฝ่ายภูมิทัศน์

1. งานภูมิทัศน์และบำรุงรักษา
2. งานเพาะชำและขยายพันธุ์
3. งานเครื่องจักรกล และสโตร์
4. โครงการร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย